Czwartek, 28 maja 2020

Cele Rewolucji Narodowo-Radykalnej cz. III

Opublikowano: 6 maja 2017 03:39:56
Podziel się i skomentuj

Rewolucji narodowo radykalnej dokonać mają tylko ludzie, wychowani przez Obóz Narodowo-Radykalny na dobrych obozowców.

Od czego zależy dokonanie rewolucji?

Dokonanie rewolucji nie zależy od jakichś okoliczności zewnętrznych, bo te tylko przeszkadzają, lub pomagają, ale nigdy nie decydują. Zależy od tego, jacy będą ludzie: czy będą zdolni do wielkiego wysiłku i czy będą przygotowani wewnętrznie do przemian, jakich mają dokonać.

Co to jest dobry obozowiec?

Jest to świadomy i walczący Polak, który odpowiada wymaganiom umysłu i charakteru , niezbędnym do wykonania rewolucji.

Jakie są wymagania umysłu?

Obozowiec musi znać cele i zadania O. N. R., rozumieć obowiązki, jakie na niego spadają i starać się wzbogacać własną pracą umysłową dorobek polityczny Obozu.

Jakie są wymagania charakteru?

Obozowiec musi posiadać pięć cech zasadniczych: 1) musi być uczciwy w pracy politycznej— te same zasady, któremi się człowiek uczciwy kieruje w życiu prywatnem, musi stosować i w polityce. Polityka narodowa nie może być fałszywą grą; 2) musi być odważny — człowiek choćby n a jzdolniejszy, jeśli nie jest odważny, w pracy politycznej tylko szkodzi; 3) musi być ofiarny — wartość człowieka dla Narodu w pierwszym rzędzie mierzy się jego ofiarnością, bez niej nie dojdzie do rewolucji; 4) w pracy obozowiec musi być przede wszystkiem karny — dziesięciu ludzi karnych wię­cej dokona, niż tysiąc warchołów; 5) musi być w pracy pełen inicjatywy, to znaczy musi umieć samodzielnie działać i myśleć o nowych sposobach walki i pracy — największą wartość dla zwierzchnika przedstawia podwładny, który ma inicjatywę, Ten typ człowieka wychowuje w swych szeregach O. N. R.

Cele Rewolucji Narodowo-Radykalnej cz. III
ONR-owcy na pielgrzymce akademickiej w 1934 r.

3. WALKA I ZWYCIĘSTWO

Najważniejszą przeszkodą w działalności Obozu Narodowo Radykalnego są wady społeczeństwa polskiego i wypływający z nich przestarzały porządek polityczny.

Jaka jest główna wada społeczeństwa?

Główną wadą jest bierność narodu. W bierności zawarty jest brak wszystkich cech, które powinien mieć obozowiec, t. j. uczciwości, odwagi, ofiarności, karności i inicjatywy. Bierność sprawia , że każdy żyje zamknięty w swym domu, nie działa organizacyjnie i że wszelkie związki są w Polsce bez wartości, O. N. R. musi budzić społeczeństwo z bierności.

Jakie są dalsze najważniejsze wady?

Druga wada, z którą walczyć musi obóz, to niestałość, zmienność poglądów i przerywanie każ­dej pracy. Trzecia wreszcie ważna wada narodowa to brak odwagi nie tylko walczenia, ale nawet mówienia o tern o czem się myśli.

Co utrwala te wady w społeczeństwie?

Z bierności narodu wynika, że nie zmienia on porządku politycznego, że zachowuje stare partie i stare spory. Te stare kierunki znów utrzymuje bierność społeczeństwa. Sanacja siłą utrzymują tę bierność, zakazując działalności politycznej, Stronnictwo Narodowe potrzymuje, skupiając wprawdzie wielu wartościowych ludzi w szeregach, ale marnując każdy wysiłek i nie dając im nic robić przez brak kierowictwa i programu spo­łecznego. Trwa u nas ciągle jeszcze układ partii, jaki powstał przed wojną w zupełnie innych warunkach i do innych celów. Wszystkie stare partie są tylko parawanikami za którymi kryją się tajne organizacje polityczne. Tajne organizacje kierowane przez niepokazujących się społeczeństwu szefów używają członków partii, ale nie dopuszczają ich do głosu, jeżeli nie należą do kliki. Tajne organizacje rozkładają, swoim od żydów wziętym sposobem pracy nawet te partie, któremi rządzą. Dają one władzę starym graczom politycznym, uniemożliwiając zmiany i odsuwając młode siły. Aby wyrwać Naród z bierności, trzeba zniszczyć stary układ polityczny. Aby zaś zniszczyć ten układ, trzeba rozwalić jego podstawę — tajne organizacje.

Urzeczywistnienie celów O. N. R. - przeszkadzają i zwalczają je wrogowie: Żydzi, międzynarodówki i sanatorzy.

Dlaczego walczymy z żydami?

Żydzi chcą rządzić Polską dla swoich żydowskich celów, wyzyskując Polaków i żyjąc z nich, przekupują rząd, niszczą uczciwość, są agentami obcymi. Bez usunięcia żydów od wpływów , nie może być ustroju narodowego, sprawiedliwości społecznej, ani twórczości polskiej.

Jakie są międzynarodówki? Międzynarodówka „Złota" kapitalistyczno-masońska chce podporządkować sobie wszystkie narody, wpływa tajnie na losy państwa przy pomocy pieniędzy i lóż, ukrytych w różnych partiach. Służy ona wielkim kapitalistom, a największe wpływy mają w niej bogacze żydowscy. Międzynarodówka (druga) to socjaliści. Rozbijają oni Naród na klasy, każąc łączyć się robotnikom polskim z robotnikami wszystkich narodowości, nawet Żydami i Niemcami. Chcą oni zastąpić kapitalistów prywatnych państwowymi przedsiębiorstwami, chłopom i rzemieślnikom odebrać ich własność i upaństwowić, a z każdego człowieka zrobić niewolnika bez rodziny i bez własnego warsztatu pracy. Międzynarodówka trzecia to komuniści. Chcą oni zniszczyć państwo polskie, przyłączyć je do Sowietów, zniszczyć Naród, zwalczyć religie i znieść rodzinę, wszelką własność zabrać dla państwa, a władzę nad całym życiem człowieka oddać w ręce urzędników bolszewickich. Wszystkie międzynarodówki kierowane są z zagranicy, wszystkie sprzyjają żydomm i wszystkie działają na szkodę Narodu, uniemożliwiając przewrót narodowy i misję dziejową Polski.

Dlaczego walczymy z sanacją?

Sanacja jest to partia, która powstała dla popierania rządu Piłsudskiego, po zamachu majowym. Stworzyli ją piłsudczycy w imię swego wodza i dla niego. Prawo sanacji do rządzenia opierało się na zasługach i sile osobistej Piłsudskiego. Teraz zabrakło go i ten jedyny dla nich tytuł do władzy odpadł. Pozostała tylko żądza władzy i interes — programu ani planu wspólnego nie ma. Sanacja potrafi urządzić Berezę, ale nie potrafi zaradzić nędzy wsi, ani bezrobocia miast. Wysługuje się żydom, popiera kapitalistów, niszczy życie narodowe, na koszt ogółu żywi gromadę swoich ludzi. Kieruje nią tajna klika, nie złączona żadną ideą. Usunięcie rządów sanacyjnych jest pierwszym warunkiem odrodzenia Narodu przez Rewolucję. Pomimo bierności społeczeństwa i tylu wrogów O. N. R. spełni swe zadania i swój cel.

Jaki jest stan obecny społeczeństwa?

Społeczeństwo całe znajduje się w stanie bezwładu i rozbicia. Jednocześnie gromadzi się „dynamit społeczny" w postaci wielkiej liczby ludzi doprowadzonych do rozpaczy głodem, bezrobociem i prześladowaniami.

Jaki jest stan rządu?

W tajnej organizacji, rządzącej sanacją, a przez nią Polską, wre walka o władzę. Władza opiera się głównie na biurokracji, t. j. policji i urzędnikach . Ale biurokracja zawsze ulega rewolucji i demoralizuje się bardzo szybko, gdy brak jej góry. Doły urzędnicze wraz ze społeczeństwem przeżywają jego nędzę.

Jaki jest stan O. N. R.?

O. N. R. w ciągłych prześladowaniach wychował ludzi odważnych i zdecydowanych. Ma wszędzie swe placówki i w bezwładnym społeczeń­stwie stanowi bardzo sprężystą siłę, o sprawnym i nowymm, więc nieznanym jeszcze sanacji, kierownictwie. W tych warunkach wywoła on Rewolucję narodowo-radykalną, gdy nadejdzie właściwa chwila. Jedyna droga dla świadomego, odważnego i uczciwego Polaka to praca w Obozie Narodowo-Radykalnym!

Czym jest praca w O. N. R ?

Praca w O. N. R. to ofiarna walka na wszystkich frontach, ryzyko osobiste i konieczność zaciekłej wytrwałości, to droga tylko dla ludzi silnych.

Jak długo trwać będzie praca O. N. R. -owca?

Praca O. N. R. -owca trwa całe życie, jednakowo wytężona i ofiarna. Nie służy się Polsce przez godzinę dziennie ani przez kilka lat w życiu.

Jakie są etapy walki O. N. R ?

Pierwszy etap — to obalenie obecnych rządów, drugi — to wyzwolenie Polski z wszelkich obcych wpływów, trzeci — to spełnienie dzieła Rewolucji narodowo - radykalnej, czwarty — wprowadzenie Polski na drogę realizmu jej misji dziejowej. O. N. R. jest wszędzie tam, gdzie są świadomi i walczący Polacy.
Obowiązkiem Twoim jest znaleźć do Niego drogę.

------------
Na podstawie broszury z 1935 r. (pisownia uwspółcześniona)

Podziel się i skomentuj