Czwartek, 28 maja 2020

Program Stronnictwa Narodowego z 1928 r. - cz. III

Opublikowano: 24 maja 2017 10:02:14
Podziel się i skomentuj

Naród polski i inne narodowości w panstwie

Państwo Polskie, stworzone przez naród polski w ciągu tysiąclecia, może istnieć i zabezpieczyć swój trwały rozwój tylko kierowane wolą narodu polskiego, który za losy jego ponosi pełną odpowiedzialność, a przeto jest i musi być ono państwem narodowem.

Postanowienie art. 96-go konstytucji: „wszyscy obywatele są równi wobec prawa", uwarunkowane jest postanowieniem art. 89-go: „pierwszym obowiązkiem obywatela jest wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej”, co musi być bardzo ściśle przestrzegane i w ustawach i w ich wykonywaniu. Uprawnienia innych narodowości w Państwie zgodne być muszą z temi naczelnemi zasadami: stanowiska narodu polskiego w Państwie oraz obowiązku obywateli wierności dla Państwa. Zawarte w konstytucji i określone w ustawach prawo zachowania narodowości i pielęgnowania mowy, właściwości narodowych oraz wyznania, w szczególności dopuszczając język innych narodowości w szkole, sądzie i urzędzie, powinno być w tych granicach zapewnione i stosowane. Działalność wszystkich władz powinna budzić w obywatelach innych narodowości przeświadczenie, że wierność Polsce daje im ze strony Państwa opiekę i równość wobec prawa, czyli że w Państwie panuje prawo które oni muszą szanować i które dla nich jest sprawiedliw e. Tą drogą prawa i sprawiedliwości, jako wyrazu ducha państwowego Polski, powinno się dążyć do związania innych narodowości z Państwem.

Program Stronnictwa Narodowego z 1928 r. - cz. III

W szczególności:

1. Stan wszelkich władz i urzędów w dzielnicach z ludnością mieszaną powinien być przystosowany do poziomu zadań, które są tam trudniejsze.

2. Podniesienie gospodarcze i ogólno-cywilizacyjne ziem wschodnich oraz dopomożenie ludności w tej pracy jest główną potrzebą tych obszarów.

3. W dzielnicach, bliskich granic, gdzie ludność wystawiona jest na zabiegi z zewnątrz, wzmocnienie polskości i zabezpieczenie ziem pogranicznych przed wszelkiego rodzaju wichrzeniami i usadawianiem się żywiołów i wpływów wrogich jest jednoznaczne z obroną całości Państwa

4. W szczególności należy przeszkodzić, aby do przeludnionej Polski nie napływali Żydzi z Rosji bolszewickiej.

5. Ustawodawstwo, poskramiające działalność stronnictw lub jednostek, skierowaną przeciw Państwu, czyto w kraju, czy w wystąpieniach zagranicą, powinno być dokładniej opracowane i ściśle stosowane.

Administracja i Samorząd

Działalność administracji oparta być winna na ścisłem przestrzeganiu przepisów prawa i poczucia słuszności. Ustrzec ją należy od wpływów stronniczo-politycznych, których rozpanoszenie się w poszczególnych dziedzinach zarządu państwowego działa zgubnie na jego wartość. Niezbędną powagę władz państwowych osiągnie się tylko wówczas, gdy administracja służyć będzie gorliwie trwałym zadaniom i obowiązkom państwa, a nie jest używana za narzędzie chwilowych celów polityki rządowej. Państwo pozostawić winno dobrowolnym zrzeszeniom spełnianie tych zadań oświatowych, kulturalnych i społecznych, które nie wymagają bezwzględnie kierownictwa państwowego. Samorząd, wciągając szerokie koła ludności do pozytywnej pracy państwowej, jest szkołą wychowania obywatelskiego. Instytucje samorządowe nie mogą służyć do walki z państwem. Winny one spełniać część zadań administracji państwowej w dziedzinie społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

-----
Zachowana została oryginalna pisownia według przedwojennych zasad ortografii polskiej

Podziel się i skomentuj