Niedziela, 23 lutego 2020

Dr inż. Jałowiecki: Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” 2.0

Opublikowano: 5 października 2017 11:14:24
Podziel się i skomentuj

Właśnie został opublikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt nowej Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, wersja 2.0. Abstrahując od szans na jego przegłosowanie w Sejmie RP, czy konkretnych rozwiązań jakie w nim zaproponowano, warto zwrócić uwagę na bardzo istotną przesłankę, którą kierowali się jego autorzy. Jest nią chęć znaczącego podniesienia poziomu naukowego naszych uczelni.

Dr inż. Jałowiecki: Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” 2.0

Jednym z najważniejszych wyznaczników poziomu naukowego wydziałów uczelni, bo to właśnie one podlegają ocenie ministerialnej, czyli parametryzacji i kategoryzacji, jest liczba uzyskiwanych tzw. punktów za publikacje naukowe. Innym jest tzw. potencjał naukowy, czyli liczba pracowników badawczo-naukowych, którzy osiągnęli znów odpowiednią liczbę tychże punktów. Jednak, czy na pewno jest to wyznacznik miarodajny?

Osobiście śmiem wątpić. Po pierwsze istnieją ogromne różnice pomiędzy chociażby możliwością publikowania w grupie tradycyjnie najwyżej ocenianych czasopism z tzw. „Listy Filadelfijskiej”. Przykładowo publikując przed doktoratem artykuł z zakresu nauk medycznych, ze współautorami wysłaliśmy go do 1 czasopisma zagranicznego z tejże listy, po trzech miesiącach otrzymaliśmy recenzje, wprowadziłem niezbędne poprawki i po pół roku artykuł ukazał się w tym czasopiśmie. Artykuł dotyczył badania wpływu mało dotychczas poznanych toksycznych rozpuszczalników organicznych na organizm człowieka. Teraz drugi artykuł z zakresu nauk ekonomicznych, który musiałem wysłać do 13 czasopism „filadelfijskich” i dopiero 14 go przyjęło. Można powiedzieć, że jego wartość merytoryczna była dużo niższa. Nie sądzę, ponieważ w pracy zakwestionowano efektywność bardzo popularnej obecnie metody szacowania ryzyka operacyjnego, na rzecz innej, starszej, tradycyjnej, od pewnego czasu mniej „modnej”. Obie prace otrzymały bardzo dobre recenzje. A ile jest w Polsce czasopism na „Liście Filadelfijskiej” w zakresie nauk ekonomicznych? Do niedawna było tylko jedno. To właśnie dlatego przeciętny pracownik naukowy specjalizujący się w naukach medycznych uzyskuje rocznie kilkaset punktów, a specjalizujący się w naukach ekonomicznych kilkadziesiąt.

Są też wyjątki od tej reguły, jednak moim zdaniem mało chlubne. Otóż wyobraźmy sobie następującą hipotetyczną sytuację na hipotetycznym wydziale hipotetycznej uczelni dajmy na to specjalizującej się w naukach przyrodniczych. Niech tam funkcjonuje pracownik naukowy, nazwijmy go umownie „profesor dopisz mnie”, który dajmy na to posiada wykształcenie w zakresie nauk fizycznych i co roku uzyskuje niewiarygodnie wysoką liczbę zarówno punktów, jak i samych prac. Żeby jeszcze bardziej ubarwić tę hipotetyczną sytuacje przyjmijmy, że te prace są z bardzo wielu, bardzo różnych dziedzin nauk technicznych, ekonomicznych, społecznych itp. Pójdźmy jeszcze dalej, załóżmy coś zupełnie mało prawdopodobnego, prawie nie ma prac w zakresie nauk fizycznych. Dziwne, nieprawdaż? Ale czy taka sytuacja jest rzeczywiście tak rzadka na polskich uczelniach? Proszę zmienić dziedziny nauk na inne i szybko będzie można znaleźć całkiem sporo takich przypadków. A jakie może być jej wyjaśnienie? Bardzo proste. Wystarczy sprawdzić dwie rzeczy. Po pierwsze ile z tych publikacji „profesor dopisz mnie” napisał samodzielnie oraz w ilu jest głównym autorem. Śmiem twierdzić, że liczba ta powinna być bardzo niska, może wynosić nawet zero. I druga kwestia, jakie funkcje pełni on w swojej jednostce naukowej. Z dużym prawdopodobieństwem będą to funkcje kierownicze związane z podejmowaniem decyzji o finansowaniu np. wyjazdów na konferencje naukowe, czy przyznawaniu nagród za działalność naukową. Oczywiście „profesor dopisz mnie” może być wybitnie utalentowanym tytanem pracy, promotorem nauki i młodych talentów naukowych. A co jeśli nim nie jest? Wówczas pozostaje już tylko jedno wyjaśnienie, które można ująć w brzydkie anglojęzyczne słowo „ghostwriting” lub „guest autorship”. Ot, być może taki dobry duszek z niego, taki fajny gość. „Dopiszesz, pojedziesz, opublikujesz”. „Nie dopiszesz, nie pojedziesz, nie opublikujesz”. „Science-fiction”? Proszę przy okazji zwrócić uwagę, że w tłumaczeniu na język polski sformułowanie to oznacza fikcję naukową. I proszę sobie samemu odpowiedzieć na to ostatnie pytanie.

----------------------
Dr inż. Piotr Jałowiecki – jest adiunktem, pracownikiem naukowo-badawczym oraz nauczycielem akademickim na SGGW w Warszawie. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr Jerzego Nofera w Łodzi. Należy do grona ekspertów Instytutu im. prof. Romana Rybarskiego. Przedmiotem jego zainteresowań są: medycyna, biologia oraz sektor IT

Podziel się i skomentuj